English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yazım ve Yayın İlkeleri


UNIKA Sağlık Bilimleri Dergisi, sağlık ve beşerî bilimler alanında ulusal-uluslararası yapılan özgün araştırmaları literatüre kazandırmayı amaçlayan, bilimsel, akademik, hakemli, açık erişimli bir dergidir.  UNIKA Sağlık Bilimleri Dergisi, sağlık ve beşerî bilimlere katkı sağlayacak nitelikteki Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmış nitel veya nicel özgün araştırma makalelerini, güncel derlemeleri, olgu sunumlarını ve editöre notları yayınlayan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergimiz yılda 3 kez (Nisan, Ağustos ve Aralık ayları) elektronik olarak yayınlanmaktadır. 

   Yazım Kuralları

Makalelerin Hazırlanması

Dergimize gönderilen makalelerin formatında birlik sağlamak amacıyla aşağıdaki rehber oluşturulmuştur. Dergi yazım kurallarına uymak zorunludur. Kurallara uymayan makaleler rededilir. Makale değerlendirme süresi 3 aydır. Bu sürenin sonunda, yazara çalışmanın değerlendirme süreciyle ilgili geribildirim sağlanacaktır. 

       Sayfa Yapısı

Yayımlanması için dergiye gönderilen çalışmalar sisteme ‘Microsoft Word’ formatında yüklenmelidir.

· Tüm metin iki yana yaslı, üst, alt ve yan kenarlardan 2,5 cm olacak şekilde, Times New Roman formatında, 2 satır aralıklı yazılmalıdır. Paragraf girintisi 1 cm olmalıdır.

· Makale başlığı büyük harflerle koyu renkte 14 punto; alt başlıklar yalnızca kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde koyu renkte 12 punto; ana metin 12 punto olarak yazılmalıdır.

· Özet, tablo ve kaynakça 10 punto olacak şekilde 1satır aralığında yazılmalıdır.

· Tablo isimleri tablonun üstünde, grafik, şekil ve resimlerin isimleri ise altta 10 punto ile yer almalıdır.  

· Metin içerisinde ondalık rakamlar Türkçe makalelerde virgül (,), İngilizce makalelerde ise nokta (.) olarak kullanılmalıdır.

· Kaynakça, tablolar, şekiller ve grafikler hariç olmak üzere makalen en fazla 5000 kelime olarak düzenlenmelidir.

Yazının Bölümleri

Başlık Sayfası

Başlık sayfası; tam başlık (Türkçe/İngilizce), yazarların tam isimleri, yazarların çalıştığı kurumlar, iletişim kurulacak yazarın açık adresi ve e-posta adresini içermelidir.

Özet

Türkçe ve İngilizce özet bölümleri 150-300 kelime olacak şekilde yazılmalıdır. Özetin içeriği şu şekilde olmalıdır: Amaç/Objective, Gereç ve Yöntem/ Methods, Bulgular/Results, Sonuç/Conclusions, Anahtar Kelime/Keywords. Anahtar kelime en az 3 en fazla 5 kelime olmalıdır. Anahtar kelimeler arasında virgül (,) kullanılmalıdır. Türkçe anahtar kelimeler “Türkiye Bilim Terimleri”ne uygun olmalı ve http://www.bilimterimleri.com adresinden seçilmelidir. İngilizce anahtar kelimeler “Index Medicus: Medical Subject Heading (MeSH)” standartlarına uygun olmalıdır.

Ana Metin

Araştırma Makaleleri

Araştırma makalelerinin yazım düzeni şöyle olmalıdır:

·  Özet

·  Giriş

·  Gereç ve Yöntem

·  Bulgular

·  Tartışma

·  Sonuç ve Öneriler

·  Kaynaklar

Derleme Makaleleri

Güncel ve gereksinime yönelik konularda ulusal ve uluslararası literatür kullanılarak konu ile ilgili tartışmaların ve yazar/yazarların görüşlerinin ortaya konduğu çalışmalardır.

Derleme makale yazım düzeni şöyle olmalıdır:

· Özet

·  Giriş

·  Konu ile ilgili başlıklar

·  Sonuç

·  Kaynaklar

           Olgu Sunumu

Nadir görülen, tanı, tedavi ve bakımda farklılık gösteren makalelerdir. Yeterli sayıda fotoğraflarla ve şemalarla desteklenmiş olmalıdır.

Olgu sunumu yazım düzeni şöyle olmalıdır:

·  Özet

·  Giriş

·  Olgu Sunumu

·  Tartışma ve Sonuç

·  Kaynaklar

Kaynak Kullanımı

Kaynak kullanımı ve kaynakça yazımında, APA 6.0  (https://www.academia.edu/32604983/APA_6th_Edition_Manual) yazım kılavuzu kuralları geçerlidir.

·      Metin içinde tek yazarlı bir kaynak belirtiliyorsa:   Örnek: (Andsoy, 2004).

·      Metin içinde 2 yazarlı bir kaynak belirtiliyorsa: Örnek: (Gül ve Andsoy, 2015).

·      Metin içinde yazar sayısı 3 ile 6 arasında kaynak belirtiliyor ise:

      Örnek: Kaynağın ilk kullanımında (Önalan, Andsoy ve Ersoy, 2018) sonraki geçişinde (Önalan vd., 2018) olarak yer alır.

·      Yazar sayısı 7 ya da daha fazla ise:

     Örnek: İlk ve diğer kullanımlarda (Özyürek vd., 2015).

·      Metin içerisinde aktarma yapılması gereken durumlarda:

    Örnek: İki yazarlı ise: Gül ve Andsoy (2015), “kadınlarda kendi kendine meme muayenesini bilgi eksikliği, kanser bulma  korkusunun etkilediğini” ……

·      3 ile 6 yazarlı ise ilk kullanımda:

    Örnek: Önalan, Andsoy ve Ersoy, (2018), “laparoskopik cerrahi öncesi oral karbonhidrat solüsyonu içirilen hastalarda konforun arttığını” ………

·      İkinci kullanımda:

    Örnek: Önalan vd., (2018), “laparoskopik cerrahi öncesi oral karbonhidrat solüsyonu içirilen hastalarda konforun arttığını” ………..

·      7 ya da daha fazla ise ilk ve diğer kullanımlarda:

Örnek: Özyürek vd., (2015), “okul öncesi ve ilkokullarda aile katılımı etkinliklerini farklı olduğunu” ………

 

Kaynakça Yazımı

Dergilerin başlıkları MEDLINE için kullanılan stile göre kısaltılmalıdır (www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/dergi). Metinde belirtilen her kaynakçanın listede bulunduğundan emin olunmalıdır. Sempozyum, kongre ve benzeri toplantılarda sunulan bildiriler, yüksek lisans ve doktora tezleri kaynak olarak kullanılamaz.

 Dergi makalesi (DOI ile):

Onan, N., Karaca, S., & Ünsal, G. (2019). Evaluation of a stress coping course for psychological resilience among a group of university nursing students. Perspect Psychiatr Care. 55, 233-238.  

Dergi makaleleri (7 yazardan daha fazla) ise:

Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y., Çakan, M., Kılıç Çakmak, E., Özyürek, A., ………., Karayol, S. (2015). Determination and interpretation of the norm value of PreSchool Social Skills Rating Teacher Form, Educational Sciences: Theory & Practices, 15, 981-996. doi: 10.12738/estp.2015.4.2514

Dergi makalesi (DOI olmayan):,

Poyraz, H., & Özyürek, A. (2005). Okul öncesi 5-6 yaş çocukların problem davranışları ve ebeveynlerin disiplin yöntemlerinin incelenmesi, Milli Eğitim Dergisi, (166), 83-97. Erişim:  http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/166/index3-ozyurek.htm

Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteemmedi-ate between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied Psychology, 2 (2), 38-48. Retrieved from http://ojs.lib.swin,eduau /index. php/ejap.

 Dergi makalesi (DOI olmayan, Çeviri Başlıklı):

Barlas Ünsal, G., & Onan, N. (2008). Alzheimer’li hasta ve ailesi ile iletişim. [Communication with Alzheimer Patients and Their Family]. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11, 105-111.    

Dergi makalesi (Online erişime açık):

Von Ledebur, S. C. (2007). Optimizin knowledge transfer by new employees in companies. Knowledge Management Research & Practice. Advance online publication. doi: 10.1 057/palgrave.kmrp.8500141

Basılmış Kitap:

Özyürek, A. (2015). Erken çocuklukta bellek gelişimi. Ankara:Türkiye Alim Kitapları.

Elektronik Kitap:

O'Keefe, E. (Ed.). Egoism & the crisis in Western Va/Lies. Retrieved from http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=135 (Accessed date)

Elektronik Kitap Bölümü:

Strong, E. K., Jr., & Uhrbrock, R. S. (1923). Bibliography on job analysis. In L. Outhwaite (Series Ed.), Personnel Research Series: Vol. 1. Job Analysis and The Curriculum (pp. 140—146). doi: 10.1037/10762-000

Basılmış Kitap Bölümü:

Işık Andsoy, I. (2017). Sıvı volum eksikliği riski. Erkal İlhan, S., Ançel, G., Hakverdioğlu, G. (Ed.), Hemşirelik Tanıları Girişimleri Sonuçları (ss. 537-540). Andaç Kitapevi.

Çeviri Kitap Bölümü:

Piaget, J. (1988). Extracts from Piaget's theory (G. Gellerier & J. Langer, Trans.) In K. Richardson & S. Sheldon (Eds.), Cognitive Development to Adolescence: A Reader (pp. 3—18). Hillsdale, NJ: Eribaum. (Reprinted from Manual of child psychology, pp. 703—732, by P. H. Mussen, Ed., 1970, New York, NY: Wiley)

Referans Kitap:

Özyürek, A. (Ed.). (2019). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Sağlık ve Güvenlik. Antalya: Çukurova Nobel Tıp.

VandenBos, G. H. (Ed.). (2007). APA Dictionary Of Psychology. Washington, DC: American Psychological Association.

Kurum Yayını

U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Heart, Lung, and Blood Institute. (2003). Managing asthma: A guide for schools (NI Publication No. 02-2650). Retrieved from http://www.nhlbi.nih.gov/health/prof/lung/asthma/asthsch.pdf

İTO (2003). Ekonomik Rapor. İstanbul: İTO.

.

 

 

 

 

      

 

 

 

 

  

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

  Dergimizin 2021 yılı Nisan sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimizin 2021 yılı Ağustos sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimizle ilgili sorularınızı veya mesajlarınızı unikasaglik@gmail.com adresine iletebilirsiniz.

  Sayın Yazarlar, makale gönderimi sistem üzerinden yapıldıktan sonra Telif Hakkı Devir Formu, Çıkar Çatışması Beyan Formu ile Yazar Katkı formlarının  unikasaglik@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

  UNİKA Sağlık Bilimleri Dergisi, makale gönderim, değerlendirme ve yayın sürecinde herhangi bir ücret talep etmemektedir. Ayrıca makale açık erişimi için yazarlardan ücret alınmamaktadır.

  Yazarlar uygun bir intihal programı (iThenticate, Turnitin) kullanarak elde ettikleri benzerlik raporunu unikasaglik@gmail.com adresine göndermesi gerekmektedir. Benzerlik oranı % 25'ten  fazla olan makaleler intihal olarak kabul edilmektedir.

  Dergimizin 2021 yılı Aralık sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimizin TR Dizinde indeksilenmesi için başvuru yapılmıştır.

  Dergimizin 2022 yılı Nisan sayısı yayınlanmıştır

  Dergimizin 2022 yılı Ağustos sayısı yayınlanmıştır.

  Sayın Yazarlar, dergimiz makale kabullerini DergiPark üzerinden gerçekleştirmeye başlamıştır. Makalelerinizi link üzerinden dergimize gönderebilirsiniz.Adres :Kılavuzlar Köyü Öte Karşı Üniversite Kampüsü Merkez Karabük Türkiye
Telefon :+90 444 0 478 Faks :
Eposta :unikasaglik@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri