English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Ergenlerde Benlik Algısı ve Sosyal Medya Tutumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Amaç: Bu araştırma ergen bireylerin benlik algısı ve sosyal medya tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı özellikte gerçekleştirildi. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini Kastamonu il merkezindeki Abdurrahmanpaşa Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 222 öğrenci oluşturdu. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Sosyal Medya Tutum Ölçeği (SMTÖ) ve Sosyal Karşılaştırma Ölçeği (SKÖ) kullanılarak toplandı. Veriler toplanmadan önce araştırmaya katılmaya gönüllü olan öğrencilerin velilerinden izin alındı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, t testi, One Way ANOVA, Tukey HSD testi ve pearson korelasyon analizi kullanıldı. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin; yaş ortalaması 15,26±1,1 olup, %61,7’si kadın, %39,2’sinin 10. sınıf düzeyinde olduğu belirlendi. SKÖ toplam puan ortalaması 83,20±12,34 ve SMTÖ toplam puan ortalaması 71,41±12,20 olarak belirlendi. SMTÖ ölçeğinin alt boyutlarına ait puan ortalamaları Sosyal Yetkinlik için 13,62±4,70, Paylaşım İhtiyacı için 27±7,40, Öğretmenlerle İlişki için 7,95±3.20, Sosyal İzolasyon için 13,18±4,67 olarak bulundu. SKÖ toplam puanı ile Sosyal Yetkinlik ve Sosyal izolasyon alt boyutları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki saptandı (p<0,05). Sonuç: Ergenlerin benlik algılarının olumlu olduğu ve sosyal medyaya ilişkin olumlu tutum sergiledikleri; benlik algısı ve sosyal medya tutumlarının birbiriyle ilişkili olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Benlik algısı; Ergenler; Sosyal medya; Sosyal medya tutumu

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Dergimizin 2021 yılı Nisan sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimizin 2021 yılı Ağustos sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimizle ilgili sorularınızı veya mesajlarınızı unikasaglik@gmail.com adresine iletebilirsiniz.

  Sayın Yazarlar, makale gönderimi sistem üzerinden yapıldıktan sonra Telif Hakkı Devir Formu, Çıkar Çatışması Beyan Formu ile Yazar Katkı formlarının  unikasaglik@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

  UNİKA Sağlık Bilimleri Dergisi, makale gönderim, değerlendirme ve yayın sürecinde herhangi bir ücret talep etmemektedir. Ayrıca makale açık erişimi için yazarlardan ücret alınmamaktadır.

  Yazarlar uygun bir intihal programı (iThenticate, Turnitin) kullanarak elde ettikleri benzerlik raporunu unikasaglik@gmail.com adresine göndermesi gerekmektedir. Benzerlik oranı % 25'ten  fazla olan makaleler intihal olarak kabul edilmektedir.

  Dergimizin 2021 yılı Aralık sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimizin TR Dizinde indeksilenmesi için başvuru yapılmıştır.

  Dergimizin 2022 yılı Nisan sayısı yayınlanmıştırAdres :Kılavuzlar Köyü Öte Karşı Üniversite Kampüsü Merkez Karabük
Telefon :444 0 478 Faks :
Eposta :unikasaglik@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri