English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ergenlerde Benlik Algısı ve Sosyal Medya Tutumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Investigation of The Relationship Between Self-Perception and Social Media Attitude in Adolescent )

Yazar : Huriye ELSEL  Nevin ONAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 3
Sayfa : 129-143


Özet
Amaç: Bu araştırma ergen bireylerin benlik algısı ve sosyal medya tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı özellikte gerçekleştirildi. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini Kastamonu il merkezindeki Abdurrahmanpaşa Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 222 öğrenci oluşturdu. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Sosyal Medya Tutum Ölçeği (SMTÖ) ve Sosyal Karşılaştırma Ölçeği (SKÖ) kullanılarak toplandı. Veriler toplanmadan önce araştırmaya katılmaya gönüllü olan öğrencilerin velilerinden izin alındı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, t testi, One Way ANOVA, Tukey HSD testi ve pearson korelasyon analizi kullanıldı. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin; yaş ortalaması 15,26±1,1 olup, %61,7’si kadın, %39,2’sinin 10. sınıf düzeyinde olduğu belirlendi. SKÖ toplam puan ortalaması 83,20±12,34 ve SMTÖ toplam puan ortalaması 71,41±12,20 olarak belirlendi. SMTÖ ölçeğinin alt boyutlarına ait puan ortalamaları Sosyal Yetkinlik için 13,62±4,70, Paylaşım İhtiyacı için 27±7,40, Öğretmenlerle İlişki için 7,95±3.20, Sosyal İzolasyon için 13,18±4,67 olarak bulundu. SKÖ toplam puanı ile Sosyal Yetkinlik ve Sosyal izolasyon alt boyutları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki saptandı (p<0,05). Sonuç: Ergenlerin benlik algılarının olumlu olduğu ve sosyal medyaya ilişkin olumlu tutum sergiledikleri; benlik algısı ve sosyal medya tutumlarının birbiriyle ilişkili olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Benlik algısı; Ergenler; Sosyal medya; Sosyal medya tutumu

Abstract
Objective: This study is carried out to investigate the relationship between self perception and social media attitude in adolescents in a descriptive way. Methods: The sample of the study consisted of 222 students attending in Abdurrahmanpaşa Anatolian High School in Kastamonu. Data were collected using the Personal Information Form, Social Media Attitude Scale (SMAS) and Social Comparison Scale (SCS). Before the data were collected, the permission received from the parents of the students participating in the research voluntarily. Descriptive statistics, t-test, One Way ANOVA, Tukey HSD and Pearson Correlation analysis were used to evaluate the data. Results: The average age of the students was 15.26±1.1, 61.7% female and 39.2% tenth grade. The average total score for SCS was 83.20±12.34 and SMAS was 71.41±12.20. The average subscale scores for Social Competence were 13.62±4.70, Need for Sharing was 27.00±7.40, Relationship with Teachers was 7.95±3.20, Social Isolation was 13.18±4.67. A significant negative correlation was found between the total scores of SCS with the subdimensions Social Competence and Social Isolation. Conclusion: Adolescents' self-perception is positively, and they take a positive attitude to social media; it can be said that self-perception and social media attitudes are interrelated.

Keywords
Adolescents; Self-perception; Social media; Social media attitude

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Dergimizin 2021 yılı Nisan sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimizin 2021 yılı Ağustos sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimizle ilgili sorularınızı veya mesajlarınızı unikasaglik@gmail.com adresine iletebilirsiniz.

  Sayın Yazarlar, makale gönderimi sistem üzerinden yapıldıktan sonra Telif Hakkı Devir Formu, Çıkar Çatışması Beyan Formu ile Yazar Katkı formlarının  unikasaglik@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

  UNİKA Sağlık Bilimleri Dergisi, makale gönderim, değerlendirme ve yayın sürecinde herhangi bir ücret talep etmemektedir. Ayrıca makale açık erişimi için yazarlardan ücret alınmamaktadır.

  Yazarlar uygun bir intihal programı (iThenticate, Turnitin) kullanarak elde ettikleri benzerlik raporunu unikasaglik@gmail.com adresine göndermesi gerekmektedir. Benzerlik oranı % 25'ten  fazla olan makaleler intihal olarak kabul edilmektedir.

  Dergimizin 2021 yılı Aralık sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimizin TR Dizinde indeksilenmesi için başvuru yapılmıştır.

  Dergimizin 2022 yılı Nisan sayısı yayınlanmıştırAdres :Kılavuzlar Köyü Öte Karşı Üniversite Kampüsü Merkez Karabük
Telefon :444 0 478 Faks :
Eposta :unikasaglik@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri