Türkçe

Quick accessLiderlik Yaklaşımlarının Sağlık Hizmetlerinde Kalite Üzerine Etkili Çalışan Davranışları ile İlişkisi
(The Relationship of Leadership Approaches with Effective Employee Behaviors on Quality in Health Services )

Author : Tuğba GÜNGÖR  Ülkü POLAT  
Type : Copyright
Printing Year : 2022
Number : 2
Page : 248-257


Özet
Sağlık kurumunun bireyler tarafından tercih edilmesi, kurumun sektörde rekabet üstünlüğü elde etmesi ve gelecekte varlığını sürdürebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bireylerin sağlık kurumu tercihini etkileyen en önemli parametrelerden biri ise kurumda sunulan hizmetin kalitesidir. Sektörde rekabet üstünlüğü elde etmek isteyen kurum yöneticilerinin, hizmet kalitesini etkileyebilecek konuların yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirmesi gerekmektedir. Hizmet kalitesini etkileyen birçok faktör bulunmakla birlikte, kaliteyi doğrudan etkileyen faktörlerden biri de çalışan davranışlarıdır. Örgütsel bağlılığı ve motivasyonu yüksek, yaptığı işten doyum sağlayan çalışanların daha iyi performans sergiledikleri, sundukları hizmet kalitesinin bu değişkenlerden etkilendiği bildirilmektedir. Sağlık kurumu yöneticilerinin sergilediği liderlik davranışları, bir yandan hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için ön koşul olan hata/olay bildirimlerinin yapılması noktasındaki eğilimleri şekillendirirken öte yandan çalışanların örgütsel bağlılık düzeyleri, motivasyonları, iş doyumları ve performanslarını da etkileyerek yine hizmet kalitesine dolaylı olarak etki etmektedir. Literatürde birçok liderlik tarzından bahsedilmekte, bazı liderlik davranışlarının çalışanları olumlu yönde etkilediği, bazılarının ise olumsuz yönde etkilediği bildirilmektedir. Bu derlemede, liderlik tarzlarının sağlık çalışanları üzerinde, dolayısıyla da sağlık hizmetlerinin kalitesi üzerindeki etkileri güncel literatür eşliğinde incelenmiş ve tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sağlık hizmeti kalitesi; Liderlik; Hemşirelik.

Abstract
The preference of the health institution by individuals is of great importance in terms of obtaining a competitive advantage in the sector and maintaining its existence in the future. One of the most important parameters affecting individuals' choice of health institution is the quality of the service provided in the institution. Institutional managers who want to gain competitive advantage in the sector should develop strategies related to the management of issues that may affect service quality. Although there are many factors that affect service quality, one of the factors that directly affect quality is employee behavior. It is reported that employees with high organizational commitment and motivation, who are satisfied with their work, perform better, and the quality of service they provide is affected by these variables. The leadership behaviors exhibited by health institution managers, on the one hand, shape the trends in making error/incident notifications, which are a prerequisite for improving service quality, on the other hand, they also indirectly affect the service quality by affecting the organizational commitment levels, motivations, job satisfactions and performances of the employees. Many leadership styles are mentioned in the literature, and it is reported that some leadership behaviors affect employees positively, while others affect them negatively. In this review, the effects of leadership styles on health workers and therefore on the quality of health services are examined and discussed in the light of current literature.

Keywords
Quality of healthcare; Leadership; Nursing.

Advanced Search


Announcements

    NEWS

    The issue of April 2021 has been published.

    The issue of August 2021 has been published.

    The issue of December 2021 has been published.

    The issue of April 2022 has been published.Adress :Kılavuzlar Köyü Öte Karşı Üniversite Kampüsü Merkez Karabük
Phone :444 0 478 Fax :
Email :unikasaglik@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri